+90 (212) 356 44 46
·
info@coskunhukuk.com.tr
·
Pzt - Cuma 08:30 - 18:00
Bize Ulaşın

İcra İflas Hukuku'na İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı

Sayın İlgililer;

İşbu bilgi notu, "2279 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca İcra ve İflas Kanunu’na İlişkin Düzenleme" ile yapılan önemli değişikliklere ilişkin olarak tarafınızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı aşağıdaki gibidir:

"MADDE 1- (1) COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir."

İşbu karara dayanak yapılan İcra ve İflas Kanunu’nun 330. Maddesi ise şu şekildedir:

"İcra takiplerinin durdurulması halleri:

(1) Madde 330 – Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harp halinde Cumhurbaşkanı kararıyla memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.”

Bu kapsamda aşağıda dikkat edilmesi gereken durumlar kısaca açıklanmıştır:

 1. Ülke genelinde nafaka alacakları hariç tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuştur. Bu sebeple de her bir takip için ayrıca durma kararı alınmasına gerek bulunmamaktadır.
 2. Bu süre zarfında açılmış olan nafaka alacaklarının işlemleri devam edecek olup reddiyat ve tahsilat işlemleri yapılabilecektir. Ayrıca durma süresi içerisinde yeni nafaka talepleri de yapılabilecektir.
 3. Nafaka işlemlerine her ne kadar durma süresi içerisinde devam edilecek ise de ilamın bölünememesi nedeniyle aynı ilamla nafaka ile birlikte talep edilen alacakların durma süresi içerisinde işlemleri yapılmayacaktır.
 4. İcra ve iflas takipleri ile takip hukukuna ilişkin süreler durma süresinin sonuna kadar işlemeyecektir.
 5. Her ne kadar takibe taraf olmasa da anılan kararın amacı düşünüldüğünde yapılacak işlemin muhatabı olan üçüncü kişiler de bu kapsamda kabul edilmelidir.
 6. Durdurma kararı öncesinde açılmış olan takiplerde dâhil olmak üzere durma süresi içerisinde ödeme ve icra emri gönderilmeyecektir.
 7. Bu süre zarfında itiraz ve talep işlemleri yapılmayacaktır.
 8. Durdurma kararından önce gönderilmiş haciz ihbarnameleri için 22.03.2020 tarihinden sonraki süreler duracak ve 30.04.2020 tarihinden sonra kaldığı yerden devam edecektir.
 9. Durdurma kararından önce gönderilmiş ve kesinleşmiş haciz ihbarnameleri bakımından durdurma kararından sonra bir ödeme yapılması gerekiyor ise bu ödeme yapılmalıdır.
 10. Durdurma kararı öncesinde ve/veya bu süre zarfında verilen ihtiyati haciz kararları normal durumlarda 7 günlük süre içerisinde takibe geçilmelidir. Ancak işbu bu süre durma süresi içerisinde dolacak ise kalan süre durma süresinden sonra işlemeye devam edecektir. İcra daireleri sırf süresinde takibe geçilmediğinden dolayı ihtiyati haczin hükümsüzlüğünü ileri süremez.
 11. Durdurma süresi içerisinde fiili haciz yapılamayacağı gibi mallar muhafaza altına da alınamayacaktır.
 12. Bu süre zarfında icra dairelerine yapılan ödemeler kabul edilecektir. Dosya durumuna göre paranın icra dairesinde tutulmasının gerekmediği durumlarda yatan borç alacaklıya gönderilecektir. Dosya borcunun tamamının ödenmesi durumunda alacaklı vekilinin talebi ile haciz ve yakalama şerhleri kaldırılır ve dosya kapama işlemleri yapılır.
 13. Cumhurbaşkanı Kararının davaları durdurma etkisi bulunmamaktadır. Ancak takiplerin durduğu dönemde icra mahkemesince itirazın kaldırılmasına, genel mahkemede itirazın iptaline, tasarrufun iptali davasının kabulüne karar verilmesi halinde bu kararın icra dosyasına sunularak takibe devam edilmesi mümkün değildir.
 14. İcra ve İflas daireleri tarafından satış günlerinin durdurma süreleri içerisinde kalması durumunda durdurma süresinin bitiminden itibaren yeni satış günü verilecektir.
 15. Durdurma kararı öncesinde ihalesi yapılıp kesinleşen ihalelerin tescil işlemleri bu süre zarfında yapılabilir.
 16. Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki tesisine ilişkin talepler de bu süre zarfında durdurulmuştur. Ancak mahkemeler tarafından verilmiş ihtiyati tedbir kararlarının infazına devam edilecektir.
 17. Konkordato mühleti içinde Cumhurbaşkanı Kararının borçluyu koruma amacı da gözetilerek konkordato mühlet süresinin 22.3.2020-30.4.2020 tarihleri arasında işlemeyeceği, sürenin bitiminden sonra tekrar işleyeceğini kabul etmek gerekir.